Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Podstawowe informacje

Na skróty

KOMUNIKAT

W dniu 1.06.2018 r. kancelaria komornika będzie zamknięta. Kontakt z komornikiem jest możliwy pod numerem telefonu 690-244-441.

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się próbami oszustwa za pomocą portalu olx.pl (dawniej tablica.pl) komornik informuje, że nie korzysta w żaden sposób z wyżej wymienionego serwisu internetowego, tym samym nie są tam umieszczane informacje o licytacjach lub sprzedażach dokonywanych z wolnej ręki. Ponadto jedynym numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać jakiekolwiek kwoty w toku postępowania egzekucyjnego jest rachunek bankowy w PKO BP S.A. podany na niniejszej stronie. Wszelkie próby podszywania się pod komornika należy zgłaszać organom policji lub prokuraturze.

KANCELARIA KOMORNIKA

Adres kancelarii komornika to al. K. Marcinkowskiego 11/2, 61-827 Poznań (budynek pomiędzy NBP a historycznym Hotelem Bazar). Z kancelarią można kontaktować się pod numerem telefonu 690-244-441 w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 a od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Adres e-mail to piaskowski@komornik.pl. Wszelkie oświadczenia w toku postępowania egzekucyjnego należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu. Więcej informacji można znaleźć w dziale informacje lub kontakt. Streszczenie najważniejszych informacji gotowe do druku w pliku pdf można znaleźć tutaj.

WŁAŚCIWOŚĆ

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że każdy z wierzycieli może, z powyższym zastrzeżeniem, złożyć wniosek egzekucyjny do wybranego przez siebie komornika. Więcej o właściwości można przeczytać tutaj.

KIM JEST KOMORNIK?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny (który nie jest urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się głównie wykonywaniem orzeczeń dotyczących roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik ma również prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Na czym polega praca komornika w dość obrazowy sposób pokazuje krótki film, który można obejrzeć klikając tutaj.

Właściwość
Akty prawne
Koszty egzekucyjne
Linki
EPU
ZUS EKS
CEPiK
OGNIVO

DYŻUR KOMORNIKA

poniedziałki
10.00 - 12.00
oraz
14.00 - 16.00

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Na poniższy numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat w toku postępowania egzekucyjnego:
79 1020 4027 0000 1302 1216 1594
w polu "tytułem" należy podać sygnaturę sprawy (KM, KMP, KMS, KMN), której dotyczy wpłata.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Streszczenie najważniejszych informacji można znaleźć tutaj w pliku PDF.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam